Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Artroselifestyle.nl

Inleiding

Artroselifestyle verleent je hierbij toegang tot de website www.Artroselifestyle.nl en nodigt je uit kennis te nemen van haar aanbod. Artroselifestyle behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud van deze gebruiksvoorwaarden aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover vooraf een mededeling te hoeven doen.

Artroselifestyle biedt een platform waarop zorgspecialisten kunnen adverteren en waarop bezoekers (gebruikers) een passende dienstverlener (zorgspecialist) kunnen vinden. Daarnaast kun je via de website een (medische) vraag stellen. Artroselifestyle zorgt ervoor dat de vraag bij een zorgspecialist terecht komt die de vraag, indien mogelijk, zal beantwoorden. Deze zorgspecialist is aangesloten bij het platform van Artroselifestyle. Artroselifestyle heeft hierin de rol als bemiddelaar en is zelf geen zorgspecialist.

Hieronder vind je de gebruiksvoorwaarden die gelden voor het gebruik van deze website en van onze dienst. Deze zijn steeds van toepassing als je gebruik maakt van de website, reageert op het aanbod van de zorgspecialisten en/of een vraag stelt aan een zorgspecialist via de website.

Wij adviseren je dan ook de gebruiksvoorwaarden goed door te nemen. Het is bovendien aan te raden deze gebruiksvoorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat je deze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

 

De wijze waarop wij informatie over u opslaan, gebruiken en beschermen. Dit leest u in onze Privacy en cookie policy

Door onze Websites of Apps te gebruiken, bevestigt u dat u deze voorwaarden accepteert en dat u overeenkomt om er aan te voldoen.Als u het niet eens bent met deze voorwaarden, mag u geen gebruik maken van onze Websites (diensten,product & partnerwebsites) of onze Apps.

Artikel 1.      Definities

Dienst(verlening): dienst van Artroselifestyle zoals beschreven in artikel 3.1.Gebruiker: bezoeker en gebruiker van de Dienst.Gebruiksvoorwaarden: onderhavige gebruiksvoorwaarden.Overeenkomst: overeenkomst tussen Artroselifestyle en de Gebruiker ten behoeve van de Dienst.Profiel(en): profiel van de Zorgspecialist op de Website waarin de Zorgspecialist haar diensten aanbiedt en waarin haar contactgegevens zijn opgenomen.Website: website van Artroselifestyle, te raadplegen via www.Artroselifestyle.nl en alle bijbehorende sub domeinen.Zorgspecialist: natuurlijke- of rechtspersoon handelend in de uitoefening van (gereglementeerd) beroep of bedrijf binnen de zorgsector, die aangesloten is bij de Website.

Artikel 2.      Algemeen

De Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de Website en de Dienst, tenzij schriftelijk anders overeen is gekomen. De Gebruiksvoorwaarden zijn op de Website ter hand gesteld aan de Gebruiker.

Artikel 3.      Dienstverlening

De Dienst van Artroselifestyle bestaat uit:

a) het aanbieden van een platform waarop Gebruikers en Zorgspecialisten met elkaar in contact kunnen komen. Zorgspecialisten bieden via de Website hun werkzaamheden aan. De Gebruiker kan met gebruik van die informatie via de Website met de Zorgspecialist in contact treden en/of een afspraak maken.

b) het bieden van een mogelijkheid een (medische) vraag te stellen via de Website. Artroselifestyle zorgt ervoor dat deze vraag bij een Zorgspecialist terecht komt. De Zorgspecialist beantwoordt deze vraag, niet Artroselifestyle. De Gebruiker zal, via Artroselifestyle, per e-mail het antwoord van de Zorgspecialist ontvangen. Het antwoord is niet bedoeld als vervanging van een normaal medisch consult. Voor medisch advies voor de individuele situatie van de Gebruiker kan de Gebruiker niet afgaan op het antwoord van Zorgspecialist en moet de Gebruiker zich direct wenden tot een (behandelend) arts. Artroselifestyle zal op het moment dat de Gebruiker het antwoord ontvangt aan Gebruiker toestemming vragen om vraag en antwoord te publiceren binnen het forum op de Website. Hiermee draagt de Gebruiker bij aan meer (medische) informatie voor andere bezoekers van de Website. Publicatie van vraag en antwoord op de Website is mogelijk op drie manieren, waaruit de Gebruiker kan kiezen wanneer hij toestemming geeft:

 i) onder vermelding van enkele gegevens van de Gebruiker, zoals geslacht of leeftijd en woonplaats, voor zover de Gebruiker deze informatie heeft verstrekt;

ii) onder vermelding van slechts geslacht, leeftijd en woonplaats, voor zover de Gebruiker deze informatie heeft verstrekt;

iii) onder vermelding van geen van onder i) genoemde gegevens van de Gebruiker. Alleen vraag en antwoord worden gepubliceerd.

Bij publicatie kan het Profiel van de Zorgspecialist die het antwoord heeft gegeven, worden getoond.

c) het aanbieden van (medische) informatie op de Website die Gebruikers als algemene informatie tot zich kunnen nemen. Aangeboden content heeft een informerend en educatief karakter. Deze informatie is algemeen van aard en kan niet worden beschouwd als op een individuele persoon gerichte (medische) informatie.

Voor het gebruik van de Website vragen wij geen vergoeding aan de Gebruiker. Daar staat tegenover dat Artroselifestyle haar Dienst op ieder moment kan aanpassen. Artroselifestyle kan niet garanderen dat de Website altijd beschikbaar is.Artroselifestyle kan niet instaan voor de medische correctheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op de Website. De inhoud is niet bedoeld als vervanging van professioneel medisch advies. Het gebruik van informatie op de Website is voor verantwoordelijkheid van de Gebruiker. Voor medisch advies voor de individuele situatie van de Gebruiker dient de Gebruiker zich direct te wenden tot een (behandelend) arts. Artroselifestyle is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de (medische) informatie, maar probeert wel de kwaliteit hiervan zo goed mogelijk te waarborgen.Overeenkomsten die tussen de Gebruiker en de Zorgspecialist tot stand komen, komen uitsluitend tot stand tussen de Gebruiker en de Zorgspecialist. Artroselifestyle treedt uitsluitend op als bemiddelaar en is geen contractspartij bij de overeenkomst tussen de Gebruiker en de Zorgspecialist. Artroselifestyle is niet aansprakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen de Gebruiker en de Zorgspecialist. Artroselifestyle is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit voornoemde overeenkomst of die voortvloeit uit een gegeven antwoord van de Zorgspecialist aan de Gebruiker.Artroselifestyle spant zich in om de kwaliteit van de Zorgspecialist naar haar beste kunnen te controleren. Zorgspecialisten worden bijvoorbeeld aan bepaalde voorwaarden gebonden. Artroselifestyle kan echter niet garanderen dat de Zorgspecialist over de juiste kwalificaties beschikt.De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Artroselifestyle kan echter niet garanderen dat door haar zelf geplaatste informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle informatie op de Website en in andere van Artroselifestyle afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.Artroselifestyle bevat eventueel links naar websites van derden. Artroselifestyle staat niet in voor de juiste werking van deze links. Artroselifestyle heeft geen zeggenschap over deze websites en aanvaard geen enkele aansprakelijkheid welke ontstaat na gebruik en/of bezoek aan deze websites.Beperkingen of uitsluitingen van aansprakelijkheid zoals opgenomen in de Gebruiksvoorwaarden zijn niet van toepassing in geval van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Artroselifestyle.Artroselifestyle kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de content die geplaatst wordt op het Forum of de website. Gebruikers dienen reacties naar beste eer en geweten te plaatsen en vertrouwelijke en privacy gevoelige informatie/gegevens (lees alles hierover in onze privacyverklaring) te vermijden. Artroselifestyle kan tevens niet verantwoordelijk worden gehouden voor het lekken van (vertrouwelijke) informatie op het Forum.

Artikel 4.      Onderhoud

Artroselifestyle mag de Website (tijdelijk) buiten gebruik stellen of beperken, als dit bijvoorbeeld nodig is voor onderhoud of het aanpassen van de Website. Hierdoor ontstaat geen recht op schadevergoeding.

Artikel 5.      Privacy

Artroselifestyle spant zich naar alle redelijkheid in goede afspraken te maken met de Zorgspecialisten die (medische) persoonsgegevens van de Gebruiker verkrijgen over de verwerking van deze persoonsgegevens. Artroselifestyle heeft geen invloed op hoe deZorgspecialisten met de (medische) persoonsgegevens van de Gebruikers omgaan en kan niet garanderen dat de Zorgspecialisten op een betrouwbare of veilige manier met de (medische) persoonsgegevens van de Gebruiker omgaan.Op de Website bevinden zich links naar webpagina’s van derden. Deze derden gaan op hun eigen manier om met persoonsgegevens. Artroselifestyle is niet aansprakelijk voor het privacy beleid van deze derden.Gebruiker zal geen persoonsgegevens van een ander dan de Gebruiker, zoals een behandelend arts of een familielid, vermelden wanneer hij gegevens verstrekt via de Website.

Artikel 7.      Rechten van intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de materialen die door Artroselifestyle zelf gepubliceerd zijn op de Website liggen bij Artroselifestyle of bij de samenwerkende derden en/of haar licentiegevers, met uitzondering van de door de Zorgspecialist geplaatste materialen in hun advertenties, oproepen etc. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Artroselifestyle, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van de Website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.Het in 7.1 gestelde houdt ook in dat het de Gebruiker niet is toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Artroselifestyle, een substantieel gedeelte van de inhoud van (een) databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële gedeelten van de inhoud van een databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.De Gebruiker zorgt ervoor dat de door hem verstrekte informatie, waaronder begrepen de inhoud van de vraag die hij stelt aan een Zorgspecialist of anderszins, geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden.De Gebruiker verleent Artroselifestyle een niet-exclusief eeuwigdurend door de Gebruiker doorgegeven informatie die onderdeel uitmaken van de vraag die  de Gebruiker stelt via Artroselifestyle aan de Zorgspecialist. Deze licentie beëindigt niet indien de Overeenkomst om welke reden ook is beëindigd.De Gebruiker geeft Artroselifestyle het recht de in 7.5 bedoelde informatie ook voor andere doeleinden te gebruiken dan enkel voor publicatie op de Website. Artroselifestyle kan de in 7.5 bedoelde informatie onder andere, maar niet beperkt tot, gebruiken ten behoeve van promotie van of in/op haar eigen Website, en andere door Artroselifestyle aangeboden en uitgegeven diensten en Websites. Artroselifestyle heeft voor het verdere gebruik de informatie geen toestemming nodig van de Gebruiker. Artroselifestyle zal de vraag enkel voor eigen doeleinden gebruiken en niet verkopen aan eventuele derden. De hier bedoelde toestemming ziet ook op de door de Gebruiker aangeleverde gegevens ten behoeve van zijn vraag, maar ook op door de Gebruiker aangeleverde informatie anders dan ten behoeve van zijn vraag.De Gebruiker geeft Artroselifestyle het recht de door de Gebruiker gestelde vraag aan een Zorgspecialist aan te passen voordat publicatie plaatsvindt. Aanpassing vindt plaats met betrekking tot de leesbaarheid, leestekengebruik, grammatica en spelling. Artroselifestyle is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of wijzigingen die het gevolg zijn van aangebrachte wijzigingen door de redactie van Artroselifestyle.De Gebruiker doet, voor zover als de wet (art. 25 lid 3 Auteurswet) de mogelijkheid biedt, afstand van zijn persoonlijkheidsrechten/morele rechten die rusten op zijn vraag. De Gebruiker zal, voor zover de wet de mogelijkheid biedt, zich niet verzetten tegen gebruik van zijn vraag, waarbij er inbreuk wordt gemaakt op de rechten als bedoeld in art. 25 Auteurswet.De Gebruiker levert alleen teksten en gegevens aan die authentiek zijn en geen inbreuk maken op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden.Het in artikel 7.5 tot en met 7.8 gestelde zal altijd in overeenstemming zijn met de privacywetgeving en zal alleen plaatsvinden indien de Gebruiker toestemming (in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens) heeft gegeven om zijn vraag te publiceren

Artikel 8.      Contact, klachten en melding bij misbruik

Artroselifestyle neemt klachten en meldingen van misbruik op de Website of anderszins uiterstserieus. In geval van vragen, opmerkingen, klachten, meldingen van misbruik of wanneer de Gebruiker meer informatie wenst over Artroselifestyle of over Zorgspecialisten, dan kan contact worden opgenomen door middel van de daartoe bestemde contactmogelijkheden op de Website of via de contactgegevens die onderaan de Gebruiksvoorwaarden staan vermeld.Op klachten over Zorgspecialisten zal Artroselifestyle zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst reageren.

Artikel 9.      Wijzigingen

Artroselifestyle is gerechtigd de Gebruiksvoorwaarden op ieder moment aan te passen.Artroselifestyle zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste zeven (7) dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de Website zodat de Gebruiker daar kennis van kan nemen. Wijzigingen van ondergeschikt belang zullen zonder aankondiging in werking treden.

Artikel 10.    Slotbepalingen

Op de Gebruiksvoorwaarden en de Overeenkomst tussen de Gebruiker en Artroselifestyle is Nederlands recht van toepassing.Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan tussen de Gebruiker en Artroselifestyle worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.Indien een bepaling in de Gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Gebruiksvoorwaarden aan, tenzij dit in strijd is met dwingend recht. Artroselifestyle zal in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

Mocht je na het lezen van deze Gebruiksvoorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Je kunt ons bellen op maandag t/m vrijdag van 09:00 uur – 17:00 uur op telefoonnummer: 035 20 30 006